Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца:

www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца:   Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга организовања путовања   63516000

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs .

 

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

 

Начин подношења понуде и рок:

 Понуде се подносе непосредно ( лично ) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ“Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за јавну набавку  услуге организовања екскурзије  ЈНМВ бр. 1.2.1/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 10,00 часова дана 28.2.2017.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема ).

 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама ОШ“Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9,  у школској библиотеци, на дан  истека рока за подношење понуда 28.2.2017.год. у 11:00 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

 

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од  10  дана од дана отварања понуда.

 

Особа за контакт:  Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895.  e-mail p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. 

Одлуку о додели уговора за понуђача радова на водоводу и канализацији можете погледати овде>>

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца: www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца: Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Грађевински радови    45000000

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs.

Подаци о називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок:  Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ “Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за јавну набавку – радови на водоводу и канализацији ЈНМВ 4/2016 – НЕ ОТВАРАТИ„. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 11:00 часова дана 22.7.2016.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема ).

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама ОШ “Петар Кочић“ Инђија, ул.Цара Душана бр.9 у канцеларији секретара школе, на дан истека рока за подношење понуда 22.7.2016.год. у 11:30 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од  10  дана од дана отварања понуда.

Особа за контакт:  Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/561540; e-mail: p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

конкурсну документацију можете погледати овде>>

Одлуку о додели уговора за понуђача електричне енергије можете погледати овде>>

ПОНОВЉЕНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца: ОШ “Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца: www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца:   Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: добра – електрична енергија09310000

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs.

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок:  Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ “Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр. 9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понудазајавнунабавку ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ број3/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 11,00 часова дана 23.6.2016.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема).

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, у просторијама ОШ “Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9  у школској библиотеци,на дан  истека рока за подношење понуда 23.6.2016.год. у 11:30 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Особа за контакт:  Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895. e-mailp_kocic@yahoo.comЗаинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

конкурсну документацију можете погледати овде>>

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца: ОШ “Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца: www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца:   Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: добра – електрична енергија09310000

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs.

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок:  Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ “Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр. 9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понудазајавнунабавку ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ број3/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 11,00 часова дана 23.6.2016.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема).

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, у просторијама ОШ “Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9  у школској библиотеци,на дан  истека рока за подношење понуда 23.6.2016.год. у 11:30 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Особа за контакт:  Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895. e-mailp_kocic@yahoo.comЗаинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

конкурсну документацију можете погледати овде>>

обавештење о закљученом уговору за осигурање можете погледати овде>>

обавештење о закљученом уговору за екскурзије можете погледати овде>>

Одлуку о додели уговора за осигурање можете погледати овде>>

Одлуку о додели уговора за екскурзије можете погледати овде>>

Измену конкурсне документације за услуге осигурања можете погледати овде>>

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца: ОШ “Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Цара Душана бр. 9 Инђија 22320

Интернет страница наручиоца: www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца: установа

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Продужење рока за подношењепонуде.

Врста предмета: услуга

Услуга: осигурање имовине и запослених

Датум објављивања позива за подношење понуда: 24.2.2016. године.

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 26.2.2016. године.

Разлог за продужење рока: ради измене конкурсне документације-спецификације.

Време и место подношења понуда:врши се непосредно или путем поште на адресу ОШ “Петар Кочић“ Инђија, Цара Душана бр. 9  22320 Инђија, у затвореној  коверти, са назнаком "Понуда за набавку услуге осигурања имовине и запослених, ЈНМВ 2/2016 – НЕ ОТВАРАТИ". На полеђини коверте уписује се  назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

Рок за  подношење понуда је најкасније до  12,00  часова 7. марта  2016.године.

Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда одржаће се 7. Марта 2016.године у 13,00 часова у просторијама ОШ “Петар Кочић“ Инђија, Цара Душана бр. 9,  школска библиотека, у присуству овлашћених представника  Понуђача.

 

Kонтакт: e-mail: p_kocic@yahoo.com

 Одговор на Захтев за додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – услуге осигурања имовине и запшослених ЈНМВ бр2/2016

Дана 25.2.2016. наручиоцу ОШ “Петар Кочић“ Инђија, достављен је захтев заинтересованоглица-Триглав осигурање а.д.о. Нови Сад за додатнеинформације и појашњење конкурсне документације (страна 20) - Спецификације, осигурање од ризика лома машина и опреме, и то шта се подразумева под наведеним :

 

1.

Опрема за копнени саобраћај

3.

Комуникациона опрема

4.

Електронска и фотографска опрема

Комисија за ЈНМВ бр. 2/2016 Наручиоца ОШ “Петар Кочић“ Инђија, даје следећи одговор:

Опрема за саобраћај подразумева опрему за школски аутобус и његово одржавање;

Комуникациона опрема подразумева телефоне, факс и сл.

Електронска и фотографска опрема подразумева скенере, штампаче, апарате за фотокопирање, камере, фотоапарате и сл..

 

 

У Инђији дана 25.2.2016.г.

Комисија за ЈНМВ бр.2/2016

Одговор на Захтев за додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – услуге осигурања имовине и запослених ЈНМВ бр2/2016

 

Дана 25.2.2016. Наручиоцу ОШ “Петар Кочић“ Инђија, достављен је захтев заинтересованог лица-Триглав осигурање а.д.о. Нови Сад за додатне информације и појашњење конкурсне документације (страна 20) - Спецификације, осигурање од ризика лома машина и опреме, и то колика је вредност камере и фотоапарата и да ли се носе ван школе:

 

4.

Електронска и фотографска опрема

Комисија за ЈНМВ бр. 2/2016 Наручиоца ОШ“Петар Кочић“ Инђија, даје следећи одговор:

Вредност фотоапарата је 14.705,00 динара

Вредност камере је 29.000,00

Износе се ван школе.

 

 

У Инђији дана 26.2.2016.г.

Комисија за ЈНМВ бр.2/2016

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца: ОШ “Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца: www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца: Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга осигурања  66510000

Критеријум за доделу уговора:најнижа понуђена цена.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs.

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок:  Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ “Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за набавку услуге осигурања имовине и запослених, ЈНМВ 2/2016-  НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 12,00 часова дана 3.3.2016.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема).

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, у просторијама ОШ “Петар Кочић“ Инђија, ул.Цара Душана бр.9 у школској библиотеци, на дан истека рока за подношење понуда 3.3.2016.год.  у 13:00 часова, у присуству овлашћених представника понуђача.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговра биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Особа за контакт: Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895. e-mail: p_kocic@yahoo.com. Заинтересованo лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

конкурсну документацију можете погледати овде>>

 

Одговор на Захтев за додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – услуге екскурзија ученика од 1 до 8 разреда ЈНМВ бр1/2016

Дана 20.2.2016. године, Наручиоцу ОШ“Петар Кочић“ Инђија, достављен је захтев заинтересованог лица  ТА „Balkanik Travel Agency“ из Ваљева за додатне информације и појашњење конкурсне документације – екскурзија за ученике 6.и 7. разреда.  Тражи се информација, да ли  за ученике 6 разреда у цену екскутзије треба укључити и цену улазнице за Рисовачку пећину, и друго питање да ли екскурзија ученика 7 разреда обухвата посете манастира Каона; Струганика и Лелића?

Комисија за ЈНМВ бр. 1/2016 Наручиоца ОШ“Петар Кочић“ Инђија, даје следећи одговор:

1.      У конкурсној документацији, на страни 13 у обрасцу структура понуђене цене поред сваког  разреда пише да цена екскурзије по ученику,  обухвата и улазнице, те и код екскурзије ученике 6 разреда пише да у укупну цену екскурзије ученика 6 разреда треба урачунати и улазнице.

2.      Екскурзија ученика 7 разреда обухвата посете манастира Каоне, Струганика и Лелића.

 

У Инђији дана 22.2.2016.г.

Комисија за ЈНМВ бр.1/2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца: ОШ “Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца: www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца: Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга организовања путовања   63516000

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs .

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок:

Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ “Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за јавну набавку  услуге организовања екскурзије  ЈНМВ бр. 1 /2016- НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 12,00 часова дана 26.2.2016.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема).

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама ОШ “Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9,  у школској библиотеци, на дан  истека рока за подношење понуда 26.2.2016. год. у 13:00 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од  10  дана од дана отварања понуда.

Особа за контакт:  Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895.  e-mail p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

конкурсну документацију можете погледати овде>>

План јавних набавки за 2016. годину можете погледати овде>>

Одлуку о додели уговора можете погледати овде>>

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца: ОШ“Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца: www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца:   Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга осигурања  66510000

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs .

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок:  Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ “Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за набавку услуге осигурања ученика, ЈНМВ 4/2015 -  НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 12,00 часова дана 22.9.2015.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема).

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама ОШ “Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9  у канцеларији секретара, на дан  истека рока за подношење понуда 22.9.2015.год. у 12:30 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од  10  дана од дана отварања понуда.

Особа за контакт:  Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895.  e-mail p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

конкурсну документацију можете погледати овде>>

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца:   ОШ "Петар Кочић"

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца: www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца:   Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: добра–школски намештај  39160000

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs .

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок:  Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ“Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за ЈНМВ бр.3/2015-НЕ ОТВАРАТИ „. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 10:00 часова дана 18.8.2015.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема ).

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, у просторијама ОШ "Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр. 9  у канцеларији секретара, на дан  истека рока за подношење понуда 18.8.2015.год. у 10:30 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од  10  дана од дана отварања понуда.

Особа за контакт:  Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895.  e-mail p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

конкурсну документацију можете погледати овде>>

ОШ»Петар Кочић»

Цара Душана бр.9

Инђија

Број: 286

Датум: 5.3.2015.

 

Предмет: Измене конкурсне документације број 2/2015 – услуге осигурања имовине и запослених

 

Врше се измене конкурсне документације за ЈН бр. 2/2015 - услуге осигурања имовине и запослених, страна: 20, 21, 22

Мења се садржина спецификације

 

Нова спецификација:

 5)   СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. Осигурање основних средстава од пожара и неких других опасности

Р.бр.

 

 

 

 

 

1.

Предмет

Осигурања

 

 

 

 

2

     Сума осигурања

                Кнв

 

 

 

 

3.

  Висина премије у номиналном износу  без пореза

 

4.

  Висина премије у номиналном износу  са порезом

 

5.

1.

Грађевински објекти

32.205.081,57

 

 

2.

Опрема

7.099.277,24

 

 

 

Напомена:уколико одређени  ризик не подлеже порезу  у колони бр.5. уписати износ без пореза

Сума осигурања изражена  на основу књиговодствене вредности на дан 31.12.2014.год.    

У премију урачунати  допунски ризик изливања воде код грађевинских објеката и опреме на пуну вредност

 

2. Осигурање ризика Лома машина и опреме

Р.бр.

 

 

 

 

 

1.

Предмет

Осигурања

 

 

 

 

2.

Суме осигурања

Кнв

 

 

 

 

3.

  Висина премије у номиналном износу  без пореза

 

4.

  Висина премије у номиналном износу  са порезом

 

5.

1.

Механичка опрема

3.220.508,15

 

 

2.

Опрема

6.004.906,76

 

 

 

Напомена:уколико одређени  ризик не подлеже порезу  у колони бр.5. уписати износ без пореза

 

Сума осигурања изражена  на основу књиговодствене вредности на дан 31.12.2014.год.    

3. Комбиновано  осигурање Рачунара са свом припадајућом опремом

Р.бр.

 

 

 

 

 

 

1.

Предмет

Осигурања

 

 

 

 

 

2.

Суме осигурања

Кнв

 

 

 

 

 

3.

  Висина премије у номиналном износу  без пореза

 

 

4.

  Висина премије у номиналном износу  са порезом

 

 

5.

1.

Рачунари са припадајућом опремом

993.399,70

 

 

 

Сума осигурања изражена  на основу књиговодствене вредности на дан 31.12.2014.г         

Напомена:уколико одређени  ризик не подлеже порезу  у колони бр.5. уписати износ без пореза

 

4. Осигурање ризика провалне крађе

Р.бр

 

 

 

 

 

1.

Предмет

осигурања

 

 

 

 

2.

Суме осигурања

Кнв

 

 

 

 

3.

Висина премије у номиналном износу  без пореза

 

4.

  Висина премије у номиналном износу  са порезом

 

5.

1.

Намештај, уређаји са машинама и апаратима

1.500.000,00

 

 

 

Сума осигурања изражена  на основу књиговодствене вредности на дан 31.12.2014.год.

Напомена:уколико одређени  ризик не подлеже порезу  у колони бр.5. уписати износ без пореза

 

5. Осигурање лома стакла и санитарија

 

Р.бр

 

 

 

 

1.

Предмет

Осигурања

 

 

 

2.

Суме осигурања

 

 

 

 

3.

Висина премије у номиналном износу  без пореза

4.

  Висина премије у номиналном износу  са порезом

5.

1.

Стакла и огледала испод 4 мм

30.000,00

 

 

2.

Термоизолациона

250.000,00

 

 

 

Санитарије

100.000,00

 

 

Напомена:уколико одређени  ризик не подлеже порезу  у колони бр.5. уписати износ без пореза

 

 

6. Колективно комбиновано осигурање од незгоде запослених 

Р.бр

 

 

 

1.

Ризици

 

 

 

 

2.

Суме осигурања

по 1 запосленом

 

3.

Број зап.

 

 

 

4.

Висина премије у номиналном износу  без пореза

 

 

5.

  Висина премије у номиналном износу  са порезом

 

 

6.

1.

Смрт услед незгоде

800.000,00

 

 

 

 

83

 

 

2.

Инвалидитет

1.600.000,00

 

 

3.

Дневна накнада

500,00

 

 

4.

Трошкови лечења

150.000,00

 

 

5.

Смрт услед болести

150.000,00

 

 

 

Напомена:уколико одређени  ризик не подлеже порезу  у колони бр.6. уписати износ без пореза

 

 

7. Допунско здравствено осигурање за случај одређених операција и тежих болести

Р

бр

 

 

 

1.

Ризици

 

 

 

 

2.

Суме осигурања

по 1 зап.

 

 

3.

Број

зап.

 

 

 

4.

Висина премије у номиналном износу  без пореза

 

5.

  Висина премије у номиналном износу  са порезом

 

 

6.

1.

Операције

 

150.000,00

 

 

83

 

 

2.

Теже болести

 

150.000,00

 

 

 

Напомена:уколико одређени  ризик не подлеже порезу  у колони бр.6. уписати износ без пореза

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

 

 

 

Р.бр.

 

 

1.

Предмет

Осигурања- ризици

 

2.

Висина премије у номиналном износу, без пореза

 

3.

Висина премије у номиналном износу са порезом

4.

1

Пожар

 

 

2.

Лом

 

 

3.

Рачунари

 

 

4.

Крађа

 

 

5.

Лом стакла

 

 

6.

Незгода

 

 

7.

ДЗО

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

УКУПНА ЦЕНА:

( збирно од 1. до 7.)

 

 

___________________ дин.

 

и словима:

__________________________

 

 

____________________ дин.

 

и словима:

_______________________

 

Напомена:уколико одређени  ризик не подлеже порезу  у колони бр.4. уписати износ без пореза

 

                                                                                                  Потпис овлашћеног лица

 

 

                                                                              М.П.                 ___________________

 

Напомене:Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

 

У Инђији, 5.3.2015.год.

 

                                                                                                                               

Комисија за ЈНМВ бр 2/2015

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца:   ОШ "Петар Кочић"

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца: www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца:   Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга осигурања  66510000

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs .

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок:  Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ „Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр. 9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за набавку услуге осигурања ученика, ЈНМВ 4/2014 -  НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 12,00 часова дана 17.09.2014.год.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема).

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама ОШ“Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9  у канцеларији секретара, на дан  истека рока за подношење понуда 17.9.2014.год. у 12:30 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од  10  дана од дана отварања понуда.

Особа за контакт:  Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555-895.  e-mail p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

конкурсну документацију можете погледати овде

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца:   ОШ “Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца: www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца:   Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: ремонтни и санациони радови 45453000

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs .

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок:  Понуде се подносе непосредно ( лично ) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ“Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за набавку радова – санација зида на сали за физичко васпитање, ЈНМВ 3/2014 -  НЕ ОТВАРАТИ „. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 12:00 часова дана  10.07.2014.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема).

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама ОШ“Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9  у канцеларији секретара, на дан  истека рока за подношење понуда 10.7.2014.год. у 12:30 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од  10  дана од дана отварања понуда.

Особа за контакт:  Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895.  e-mail p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

конкурсну документацију можете погледати овде

Одговор на Захтев за додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности–услуге осигурања имовине и запослених ЈНМВ бр2/2014

 

Дана 21.3.2014. Наручиоцу ОШ „Петар Кочић“ Инђија, достављен је захтев заинтересованог лица Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd за додатне информације и појашњење конкурсне документације (страна 21/27)-Спецификације, и то одељка који се односи на осигурање лома стакла и санитарија (ставка 2. Стакла и огледала 4 mm и више и ставка 3. Жичана стакла), у којима недостају подаци о суми осигурања, те затражили достављање податка који недостаје.

Комисија за ЈНМВ бр. 2/2014 Наручиоца ОШ“Петар Кочић“ Инђија, даје следећи одговор: Поља у спецификацији, која се налази у оквиру конкурсне документације за јавну набавку мале вредности–осигурање имовине и запослених ОШ „Петар Кочић“ Инђија (страна 21/27),  су грешком задржана у табели и за исте није унета сума осигурања, дакле ред  број 2. и 3, у табели спецификација–одељак 5. Осигурање лома стакла и санитарија- треба оставити непопоуњена или прецртати.

 

5. Осигурање лома стакла и санитарија

Р. бр.

 

1.

Предмет  oсигурања

 

 

2.

Суме осигурања

 

3.

Висина премије у номиналном износу  без пореза

4.

Висина премије у номиналном износу  са порезом

5.

1.

Стакла и огледала испод 4 мм

30.000,00

 

 

2.

Стакла и огледала 4 мм и више

 

 

 

3.

Жичана стакла

 

 

 

4.

Термоизолациона

250.000,00

 

 

5.

Санитарије

100.000,00

 

 

 

Напомена: уколико одређени  ризик не подлеже порезу  у колони бр. 5.ставити  црту (-)

У Инђији дана 21.3.2014. године

 

Комисија за ЈНМВ бр.2/2014

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца: ОШ “Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца: www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца:   Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга осигурања  66510000

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

 Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs .

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок:  Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ “Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр. 9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за набавку услуге осигурања имовине и запослених, ЈНМВ 2/2014-НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 12,00 часова дана 26.03.2014.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема).

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама ОШ “Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9  у канцеларији секретара, на дан  истека рока за подношење понуда 26.3.2014.год. у 13:00 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Особа за контакт: Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895.  e-mail p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

конкурсну документацију можете погледати овде

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца:   ОШ “Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца: www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца:   Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга организовања путовања   63516000

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs .

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок:  Понуде се подносе непосредно ( лично ) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ „Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за набавку услуге организовања екскурзија, ЈН 1/2014 -  НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 12:00 часова дана 5.3.2014.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема).

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама ОШ „Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9  у школској библиотеци, на дан  истека рока за подношење понуда 5.3.2014.год. у 13:00 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од  10  дана од дана отварања понуда.

Особа за контакт:  Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895.  e-mail p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

конкурсну документацију можете погледати овде

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца:

www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца:   Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга организовања путовања   63516000

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs .

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок:

Понуде се подносе непосредно ( лично ) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ“Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за јавну набавку  услуге организовања екскурзије  ЈНМВ бр. 1 /2015- НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 12,00 часова дана 11.3.2015.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема ).

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама ОШ“Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9,  у школској библиотеци, на дан  истека рока за подношење понуда 11.3.2015.год. у 13:00 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од  10  дана од дана отварања понуда.

Особа за контакт:  Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895.  e-mail p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. 

конкурсну документацију можете погледати овде

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца:

www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца:   Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга осигурања  66510000

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs .

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок:  Понуде се подносе непосредно ( лично ) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ“Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за набавку услуге осигурања имовине и запослених, ЈНМВ 2/2015-  НЕ ОТВАРАТИ„. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 12,00 часова дана 12.3.2015.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема ).

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама ОШ“Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9  у школској библиотеци, на дан  истека рока за подношење понуда 12.3.2015.год. у 13:00 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од  10  дана од дана отварања понуда.

Особа за контакт:  Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895.  e-mail p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. 

конкурсну документацију можете погледати овде

Одговор на Захтев за додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – услуге екскурзија ученика од 1 до 8 разреда ЈНМВ бр1/2015

 

Дана 4.3.2015. године, Наручиоцу ОШ“Петар Кочић“ Инђија, достављен је захтев заинтересованог лица  ТА „Одисеј 1995“ из Нове Пазове за додатне информације и појашњење конкурсне документације – екскурзија за ученике 8 разреда.  Тражи се информацију, да ли се за ученике 8 разреда планира и дискотека?

Комисија за ЈНМВ бр. 1/2015 Наручиоца ОШ“Петар Кочић“ Инђија, даје следећи одговор:

У Годишњем плану рада за школску 2014/2015 годину ОШ“Петар Кочић“ Инђија, у оквиру екскурзије ученика 8 разреда није посебно планирана дискотека, те из тог разлога нема измена у конкурсној документацији. Напомињемо, да у претходним годинама, у конкурсној документацији дискотека није посебно наведена, а ученици осмог разреда су, у објекту где су били смештени, посећивали дискотеку и то није утицало на увећање цене екскурзије.

У Инђији дана 5.3.2015.г.

Комисија за ЈНМВ бр.1/2015

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца: ОШ“Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Цара Душана бр. 9 Инђија 22320

Интернет страница наручиоца:

www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца: установа

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Продужење рока за подношењепонуде.

Врста предмета: услуга

Услуга: осигурање имовине и запослених

Датум објављивања позива за подношење понуда:4.3.2015. године.

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 5.3.2015. године.

Разлог за продужење рока: ради измене конкурсне документације - спецификације.

Време и место подношења понуда:врши се непосредно или путем поште на адресу ОШ“Петар Кочић“ Инђија, Цара Душана бр. 9  22320 Инђија, у затвореној  коверти, са назнаком „ Понуда за набавку услуге осигурања имовине и запослених, ЈНМВ 2/2015 – НЕ ОТВАРАТИ„. На полеђини коверте уписује се  назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

Рок за  подношење понуда је најкасније до  12,00  часова 13. марта  2015.године.

Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда одржаће се 13. Марта 2015.године у 13,00 часова у просторијама ОШ“Петар Кочић“ Инђија, Цара Душана бр. 9,  школска библиотека, у присуству овлашћених представника  Понуђача.

Kонтакт: e-mail: p_kocic@yahoo.com

Одговор на Захтев за додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – услуге екскурзија ученика од 1 до 8 разреда ЈНМВ бр1/2015

 

Дана 5.3.2015. године, Наручиоцу ОШ“Петар Кочић“ Инђија, достављен је захтев заинтересованог лица  ТА „Одисеј 1995“ из Нове Пазове за додатне информације и појашњење конкурсне документације – екскурзија за ученике 7 и 8 разреда.  Тражи се информацију, да ли се за ученике 8 разреда планира и дискотека? Код маршруте 7 разреда да ли се иде и Каона и Струганик и Лелић?

Комисија за ЈНМВ бр. 1/2015 Наручиоца ОШ“Петар Кочић“ Инђија, даје следећи одговор:

Одговор на 1. питањеУ Годишњем плану рада за школску 2014/2015 годину ОШ“Петар Кочић“ Инђија, у оквиру екскурзије ученика 8 разреда није посебно планирана дискотека, те из тог разлога нема измена у конкурсној документацији.

Одговор на 2. питање: Ученици обилазе: и Каону и Струганик и Лелић, како пише у садржају екскурзије у конкурсној документацији.

У Инђији дана 6.3.2015.г.

Комисија за ЈНМВ бр.1/2015

 

Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца:

www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца:   Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга организовања путовања   63516000

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs .

 

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

 

Начин подношења понуде и рок:

 Понуде се подносе непосредно ( лично ) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ“Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за јавну набавку  услуге организовања екскурзије  ЈНМВ бр. 1.2.1/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 10,00 часова дана 28.2.2017.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема ).

 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама ОШ“Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9,  у школској библиотеци, на дан  истека рока за подношење понуда 28.2.2017.год. у 11:00 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

 

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од  10  дана од дана отварања понуда.

 

Особа за контакт:  Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895.  e-mail p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. 

Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца:

www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца:   Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга организовања путовања   63516000

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs .

 

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

 

Начин подношења понуде и рок:

 Понуде се подносе непосредно ( лично ) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ“Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за јавну набавку  услуге организовања екскурзије  ЈНМВ бр. 1.2.1/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 10,00 часова дана 28.2.2017.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема ).

 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама ОШ“Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9,  у школској библиотеци, на дан  истека рока за подношење понуда 28.2.2017.год. у 11:00 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

 

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од  10  дана од дана отварања понуда.

 

Особа за контакт:  Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895.  e-mail p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. 

Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца:

www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца:   Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга организовања путовања   63516000

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs .

 

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

 

Начин подношења понуде и рок:

 Понуде се подносе непосредно ( лично ) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ“Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за јавну набавку  услуге организовања екскурзије  ЈНМВ бр. 1.2.1/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 10,00 часова дана 28.2.2017.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема ).

 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама ОШ“Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9,  у школској библиотеци, на дан  истека рока за подношење понуда 28.2.2017.год. у 11:00 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

 

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од  10  дана од дана отварања понуда.

 

Особа за контакт:  Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895.  e-mail p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. 

Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца:

www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца:   Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга организовања путовања   63516000

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs .

 

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

 

Начин подношења понуде и рок:

 Понуде се подносе непосредно ( лично ) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ“Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за јавну набавку  услуге организовања екскурзије  ЈНМВ бр. 1.2.1/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 10,00 часова дана 28.2.2017.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема ).

 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама ОШ“Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9,  у школској библиотеци, на дан  истека рока за подношење понуда 28.2.2017.год. у 11:00 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

 

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од  10  дана од дана отварања понуда.

 

Особа за контакт:  Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895.  e-mail p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. 

Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца:

www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца:   Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга организовања путовања   63516000

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs .

 

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

 

Начин подношења понуде и рок:

 Понуде се подносе непосредно ( лично ) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ“Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за јавну набавку  услуге организовања екскурзије  ЈНМВ бр. 1.2.1/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 10,00 часова дана 28.2.2017.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема ).

 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама ОШ“Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9,  у школској библиотеци, на дан  истека рока за подношење понуда 28.2.2017.год. у 11:00 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

 

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од  10  дана од дана отварања понуда.

 

Особа за контакт:  Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895.  e-mail p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца: www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца:   Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга организовања путовања   63516000

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs .

 

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

 

Начин подношења понуде и рок:

 Понуде се подносе непосредно ( лично ) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ“Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за јавну набавку  услуге организовања екскурзије  ЈНМВ бр. 1.2.1/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 10,00 часова дана 28.2.2017.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема ).

 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама ОШ“Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9,  у школској библиотеци, на дан  истека рока за подношење понуда 28.2.2017.год. у 11:00 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

 

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од  10  дана од дана отварања понуда.

 

Особа за контакт: 

Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895. e-mailp_kocic@yahoo.com.Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Назив наручиоца: ОШ“Петар Кочић“ Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9 Интернет страница наручиоца: www.ospetarkocic.rs Врста наручиоца: Установа Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга организовања путовања 63516000 Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs . Подаци о називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs. Начин подношења понуде и рок: Понуде се подносе непосредно ( лично ) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ“Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за јавну набавку услуге организовања екскурзије ЈНМВ бр. 1.2.1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 10,00 часова дана 28.2.2017.г. Наручилац ће, по пријему одређене понуде на коверти обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема ). Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, у просторијама ОШ“Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9, у школској библиотеци, на дан истека рока за подношење понуда 28.2.2017.год. у 11:00 часова, у присуству овлашћених представника понуђача. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговра биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Особа за контакт: Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895. e-mail p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца:

www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца:   Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга организовања путовања   63516000

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs .

 

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

 

Начин подношења понуде и рок:

 Понуде се подносе непосредно ( лично ) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ“Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за јавну набавку  услуге организовања екскурзије  ЈНМВ бр. 1.2.1/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 10,00 часова дана 28.2.2017.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема ).

 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама ОШ“Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9,  у школској библиотеци, на дан  истека рока за подношење понуда 28.2.2017.год. у 11:00 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

 

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од  10  дана од дана отварања понуда.

 

Особа за контакт:  Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895.  e-mail p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. 

Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца: www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца:   Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга организовања путовања   63516000

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs .

 

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

 

Начин подношења понуде и рок:

 Понуде се подносе непосредно ( лично ) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ“Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за јавну набавку  услуге организовања екскурзије  ЈНМВ бр. 1.2.1/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 10,00 часова дана 28.2.2017.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема ).

 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама ОШ“Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9,  у школској библиотеци, на дан  истека рока за подношење понуда 28.2.2017.год. у 11:00 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

 

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од  10  дана од дана отварања понуда.

 

Особа за контакт:  Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895.  e-mail p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. 

http://www.ospetarkocic.rs/upload/dokumenta/KONKURSNA%20DOKUMENTACIJA.pdf

Назив наручиоца: ОШ“Петар Кочић“ Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9 Интернет страница наручиоца: www.ospetarkocic.rs Врста наручиоца: Установа Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга организовања путовања 63516000 Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs . Подаци о називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs. Начин подношења понуде и рок: Понуде се подносе непосредно ( лично ) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ“Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за јавну набавку услуге организовања екскурзије ЈНМВ бр. 1.2.1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 10,00 часова дана 28.2.2017.г. Наручилац ће, по пријему одређене понуде на коверти обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема ). Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, у просторијама ОШ“Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9, у школској библиотеци, на дан истека рока за подношење понуда 28.2.2017.год. у 11:00 часова, у присуству овлашћених представника понуђача. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговра биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Особа за контакт: Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895. e-mail p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца: www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца:   Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга организовања путовања   63516000

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs .

 

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

 

Начин подношења понуде и рок:

 Понуде се подносе непосредно ( лично ) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ“Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за јавну набавку  услуге организовања екскурзије  ЈНМВ бр. 1.2.1/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 10,00 часова дана 28.2.2017.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема ).

 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама ОШ“Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9,  у школској библиотеци, на дан  истека рока за подношење понуда 28.2.2017.год. у 11:00 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

 

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од  10  дана од дана отварања понуда.

 

Особа за контакт:  Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895.  e-mail p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца: www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца:   Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга организовања путовања   63516000

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs .

 

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

 

Начин подношења понуде и рок:

 Понуде се подносе непосредно ( лично ) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ“Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за јавну набавку  услуге организовања екскурзије  ЈНМВ бр. 1.2.1/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 10,00 часова дана 28.2.2017.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема ).

 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама ОШ“Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9,  у школској библиотеци, на дан  истека рока за подношење понуда 28.2.2017.год. у 11:00 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

 

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од  10  дана од дана отварања понуда.

 

Особа за контакт:  Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895.  e-mail p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца: www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца:   Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга организовања путовања   63516000

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs .

 

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

 

Начин подношења понуде и рок:

 Понуде се подносе непосредно ( лично ) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ“Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за јавну набавку  услуге организовања екскурзије  ЈНМВ бр. 1.2.1/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 10,00 часова дана 28.2.2017.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема ).

 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама ОШ“Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9,  у школској библиотеци, на дан  истека рока за подношење понуда 28.2.2017.год. у 11:00 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

 

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од  10  дана од дана отварања понуда.

 

Особа за контакт:  Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895.  e-mail p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. 

Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца:

www.ospetarkocic.rs

Врста наручиоца:   Установа

Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга организовања путовања   63516000

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ospetarkocic.rs .

 

Подаци о  називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а. Београд, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се  могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

 

Начин подношења понуде и рок:

 Понуде се подносе непосредно ( лично ) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ“Петар Кочић“ Инђија ул. Цара Душана бр.9, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће: „Понуда за јавну набавку  услуге организовања екскурзије  ЈНМВ бр. 1.2.1/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 10,00 часова дана 28.2.2017.г.  Наручилац ће, по пријему  одређене понуде на коверти  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу  издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема ).

 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама ОШ“Петар Кочић“ Инђија, ул. Цара Душана бр.9,  у школској библиотеци, на дан  истека рока за подношење понуда 28.2.2017.год. у 11:00 часова, у присуству овлашћених представника  понуђача.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

 

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговра биће донета у року од  10  дана од дана отварања понуда.

 

Особа за контакт:  Лице за контакт: Милица Мазињанин, тел: 022/555 895.  e-mail p_kocic@yahoo.com. Заинтересован лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.